Entrades i sortides

L’horari és de 9:00 a 12:30 h i de 15:00 a 16:30 h.

Els alumnes d’Educació Infantil i Cicle Inicial (de P3 a 2n) entren per la porta del C/Dublín més propera al parc de la Pegaso i els de Cicle Mitjà i Cicle Superior (de 3r a 6è) entren per la porta del C/Dublín més propera al C/Torroella de Montgrí. Es recorda que la porta es tancarà a les 9:05 h del matí i a les 15:05 h de la tarda.

Si s’arriba més tard, s’ha d’entrar per consergeria i la persona adulta que acompanyi la nena o el nen ha d’acompanyar-lo fins l’interior de l’escola i omplir el justificant que us donaran a consergeria explicant el motiu del retard.

Heu d’avisar quan hagi de recollir el nen o la nena una persona diferent de les que ho fan habitualment.

 

Assistència

Us recordem la importància de l’assistència continuada a Educació Infantil i de l’obligatorietat a l’Educació Primària, tant al matí com a la tarda, per tal d’assegurar el dret a l’educació dels vostres fills i l’adquisició d’hàbits i aprenentatges. En cas d’absència, haureu d’avisar a l’escola indicant el motiu.

Si cal anar al metge procureu que es falti a escola només el temps imprescindible.

 

Sortides culturals i Colònies

Les sortides que es duen a terme durant el curs són tan importants com les activitats que es fan dins de l’escola. És molt important l’assistència de tots els nens i nenes i si teniu qualsevol tipus de problema per participar en aquestes activitats, val la pena que parleu amb la mestra.

Els pagaments es fan trimestralment per ingrés bancari i cal retornar una còpia a la tutora en els terminis establerts. Només es podrà retornar el preu de l’entrada individual si es el cas.

Les Colònies es fan a P4, P5, 2n, 4t i 6è. No estan incloses amb les sortides.

 

Malalties

Quan un nen o una nena presenti símptomes de malaltia o tingui febre, trastorns intestinals (diarrees o vòmits), fongs, parasitosi (polls, sarna) o conjuntivitis, no està en condicions d’assistir a classe i cal que es quedi a casa on pot rebre l’atenció necessària. Si aquests símptomes apareixen dins de l’horari escolar, s’avisarà telefònicament a la família perquè es faci càrrec de l’infant.

Cal restar a casa 24 h. sense símptomes abans de tornar a l’escola.

ÉS MOLT IMPORTANT QUE L’ESCOLA TINGUI ELS TELÈFONS ACTUALITZATS ON TRUCAR EN CAS NECESSARI. US DEMANEM QUE ENS COMUNIQUEU IMMEDIATAMENT QUALSEVOL CANVI.

 

Medicaments

Només es donaran medicaments en cas que sigui estrictament necessari. En el cas d’haver de seguir una medicació, la família ha d’intentar fer quadrar l’horari perquè no coincideixi amb les hores d’escola.

Heu d’omplir el full que us facilitarà la tutora a l’inici de curs (també en tindran a consergeria) on s’indica la dosi i l’horari. També cal adjuntar la recepta o informe mèdic.

Heu de comunicar per escrit a la mestra qualsevol impossibilitat de rebre algun tipus de medicació.

L’alumnat que presenti algun tipus d’al·lèrgia, és imprescindible facilitar a l’escola un informe mèdic del tipus d’al·lèrgia i el protocol d’actuacions a seguir establert pel pediatre.

Si l’alumne no pot realitzar alguna activitat escolar, cal que porti un justificant mèdic.

 

Higiene

Els nens i les nenes han de venir a l’escola nets i polits i amb roba adient per assistir-hi.

Els alumnes d’Educació Infantil porten bata i cada dimecres i divendres se l’emportaran a casa per rentar-la.

Pels alumnes de Cicle Inicial és obligatori tenir sempre una bata a l’escola. La farem servir tan sols pels moments que fem feines de plàstica o en els que considerem que es poden embrutar molt. Els alumnes que es quedin a dinar a l’escola se la posaran abans de baixar al menjador. Cada dilluns han de dur la bata a l’escola i el divendres se l’emportaran a casa per rentar-la.

El pitet (P3) o tovalló amb goma (P4) dels qui es queden a dinar se l’enduran cada dia.

 

RECORDEU que tota la roba que portin a l’escola ha d’anar marcada. En cas de pèrdua ho podreu trobar al “cistell de la roba perduda”.

També heu de posar gomes elàstiques d’uns 15 cm. als abrics, anoracs, jaquetes... per evitar que caiguin a terra.

 

Descans

És molt important que els nens dormin el suficient, segons les necessitats de l’edat.

A P3 els que es queden a dinar a l’escola fan migdiada.

 

Alimentació

Els nens i nenes han d’esmorzar a casa per assegurar un bon rendiment escolar. A mig matí han de portar un petit esmorzar (entrepà petit, fruita, galetes... evitant els productes de pastisseria industrial). A l’escola fomentem l’ús d’embolcalls sostenibles (carmanyoles, boc’n’rolls...)

No s’han de portar ampolles d’aigua a l’escola.

 

Comunicats i ús de l'agenda

Sovint el vostre fill o filla portarà informacions escrites de l’escola que cal que llegiu detingudament. També heu de tenir en compte aquelles coses que us demanin per tal de col·laborar en la realització de les diferents activitats de l’escola.

Si la família necessita comunicar alguna incidència a la tutora cal que li faci arribar per escrit en arribar a l’escola. A Educació Primària els alumnes tenen l’agenda on tant mestres com famílies poden escriure incidències, demanar entrevistes, recordar les sortides...

Perquè els pares i mares us pugueu informar de l’evolució dels vostres fills/es a l’escola i col·laborar amb el que faci falta es farà com a mínim una entrevista personal. A Primària es donaran informes d’avaluació al final de cada trimestre i a Educació Infantil es faran dos informes (finals de gener i juny).

És important assistir puntualment a les entrevistes amb els mestres. En cas que no s’hi pugui anar, cal avisar amb el màxim de temps possible.

 

Joguines

En el cas que algun nen o nena dugui alguna joguina a l’escola, millor petita i que no sigui bèl·lica. L’escola no se’n farà responsable de la possible pèrdua o que s’espatlli. A classe no les podran treure i hauran d’estar desades a la motxilla. És condició necessària que la joguina la comparteixin amb els companys i companyes.

 

Aniversaris

Us recordem que no porteu bosses individuals amb llaminadures.

A Educació Infantil podeu portar per berenar una coca, pa de pessic o galetes adquirits en un establiment, ho regula la normativa de sanitat. En cap cas es podran portar pastissos que hagin d’anar a la nevera: amb nata, trufa, mantega... ni fets a casa. Cal parlar amb la tutora per avisar i quedar d’acord en el dia de la celebració.

A Cicle Inicial ja no es porta de casa res de menjar ni beure per l’aniversari. Es celebra el mateix dia amb un regal fet pels companys.

Si decidiu de fer una festa particular, convideu per telèfon o bé a la tarda quan surten d’escola, no es pot repartir cap invitació dins del recinte escolar.

 

Motricitat (Ed. Infantil) i Educació Física (Primària)

El dia que els alumnes fan motricitat (Ed. Infanti) han de portar roba còmode i sabatilles esportives.

A Primària, els dies d’Educació Física els nens i les nenes han de dur roba esportiva (pantaló curt i samarreta a l’estiu o primavera, pantaló llarg, samarreta i jersei o dessuadora a l’hivern). Sempre amb sabatilles esportives sense gaire plataforma i el màxim de subjecció per tal d’evitar possibles lesions.

A Cicle Mitjà i Superior han de dur una samarreta de recanvi i un necesser amb pinta, sabó i una tovalloleta petita.

Activitat de natació (P5, 1r i 2n)

Com ja sabeu l’activitat de natació forma part del treball d’Educació Física.

Els alumnes de P-5 comencen al tercer trimestre. En el seu moment ja rebreu informació per part dels mestres i al final un informe dels monitors de piscina.

A Cicle Inicial es realitza l’activitat al llarg de tot el curs. Rebreu un informe dels monitors al primer i tercer trimestre.

Si algun alumne no pot realitzar aquesta activitat en un període considerable de temps (per exemple un mes) ens haurà de fer arribar un certificat del metge on consti el motiu de salut que ho impedeix. Sempre que el metge us indiqui que el nen o nena no pot fer natació demaneu-li un escrit que ho certifiqui.

A partir de la publicació de la LEC, Llei d’ensenyament de Catalunya, i per tal de fomentar el diàleg i la corresponsabilitat entre els centres i les famílies, el Departament preveu que s’elabori una Carta de Compromís Educatiu, una mena de contracte en què el centre i cada família formalitzen els seus compromisos en relació a l’educació del fill o filla que té a l’escola.

Naturalment, es tracta d’una formalització escrita que no tindria sentit sense el compromís real i la bona intenció de les dues parts de complir aquests compromisos i millorar l’educació dels nostres fills/alumnes.

 

Compromisos per part de l'escola:

1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumne o alumna.

2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar.

3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne o alumna.

4. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del centre.

5. Informar la família i l’alumne o alumna dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendi­ment acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i, si escau, explicar a la família els resultats de les avaluacions.

6. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries, dins les possibilitats existents, adients per atendre les necessitats específiques de l’alumne o alumna i mantenir-ne informada la família.

7. Mantenir una entrevista almenys una vegada a l’any amb la família a través del tutor/a per informar-la de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne o l’alumna.

8. Comunicar a la família les faltes d’assistència no justificades de l’alumne o alumna al centre, i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal. En cas que les faltes siguin injustificades i repetides, el centre està obligat a comunicar-ho als organismes competents d’acord amb el protocol d’absentisme del Consorci.

9. Atendre, en un termini màxim de 15 dies, les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família, a través del tutor/a o, si escau, de l’equip directiu.

10. Revisar conjuntament amb la família el compliment dels compromisos i, si escau, del contingut d’aquest document, un cop cada curs o a petició de la família.

11. Compromisos particulars que la família proposi, i que el centre accepti afegir (s’afegiran com a addenda).

 

Compromisos per part de la família:

1. Garantir el dret d’escolarització del seu fill i que no es facin faltes injustificades

2. Conèixer el caràcter propi (ideari) del centre: caràcter públic i plural, igualitari i equitatiu, integrador, laic i català, i contribuir a fomentar-lo i/o respectar-lo.

3. Reconèixer l’autoritat del professorat i la de l’equip directiu.

4. Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre. En especial, col·laborar a aconseguir els objectius pedagògics: desenvolupar la personalitat integral de l’alumne, fomentar el respecte als drets humans i la llibertat, facilitar l’adquisició d’hàbits intel·lectuals i de coneixements de tota mena, fomentar l’esforç, l’autonomia i l’autodisciplina, fomentar la participació i la responsabilitat, fomentar l’estimació pels ideals de pau, cooperació i solidaritat.

5. Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes.

6. Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques encomanades a casa pel professorat.

7. Ajudar el fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a l’activitat escolar.

8. Adreçar-se directament al centre, a través del tutor/a , per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill o filla.

9. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al seu procés d’aprenentatge.

10. Atendre, en un termini màxim de 15 dies, les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre.

11. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla.

12. Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos.

13. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos de la carta i, si escau, el contingut, un cop cada curs o a petició del centre.

14. Compromisos, específics, si escau en relació a l’alumne/a (a part).

 

 

La línia pedagògica i metodològica es configura globalment sota el model de l'anomenada històricament "pedagogia activa", tot incorporant el constructivisme i els aspectes més rellevants dels nous corrents pedagògics.

 

 • L'escola fomenta en l'alumnat una actitud curiosa, crítica i investigadora, que esdevindrà una base per la seva formació i una porta per a l'adquisició d'aprenentatges.

 • L'educació es fonamenta en l'activitat de l'alumnat, partint dels seus coneixements previs i cercant que vagin des d'allò que els és conegut fins al que els és desconegut, amb rigor, aprofundiment i sistematització.

 • Fomentem unes relacions socials correctes i riques on cada nen i nena tinguin la possibilitat d'expressar la seva personalitat i desenvolupar les seves capacitats intel·lectuals, afectives, manuals, artístiques i físiques.

 • Respectem i tenim en compte la personalitat de cada nen i nena i es potencien aquells aspectes que l'ajudaran a desenvolupar-se en el món.

 • A l'escola tenim en compte la diversitat dels ritmes evolutius i de capacitats intel·lectuals, adoptant una actitud integradora envers tots els alumnes i utilitzant tots els recursos possibles per aconseguir el progrés personal de tots els nens i nenes.

 • Es desenvolupa un tipus d'educació integral, que abraça els màxims aspectes possibles de les persones.

 • Fomentem el treball en equip de l'alumnat com una experiència educativa necessària, tant pel que fa a les relacions interpersonals com pel que fa al coneixement en sí d'aquest sistema de treball, habitual en el món de l'ensenyament i en el del treball.

 • L'escola és centre formador universitari.

 

La reutilització de llibres és un dels projectes de l’escola. Això permet fer un ús col·lectiu dels llibres de text de manera que les famílies fan una menor despesa en la compra i els alumnes s’acostumen a compartir-los i respectar-los.

A la quota de material i serveis hi ha una part destinada a la reposició d’aquests llibres.

Cada inici de curs l’escola assignarà als alumnes els llibres amb una etiqueta que els identifica. Els alumnes i les seves famílies assumeixen la responsabilitat de mantenir-los en bon estat.

 Llibres de text curs 2016-2017

 

P3      
Aprenc amb les xifres. 3-4 anys Quadern 2 978-84-316-7246-1 Vicens Vives  
Aprenc amb les xifres. 3-4 anys Quadern 3 978-84-316-7247-8 Vicens Vives  
Aprenc amb les xifres. 3-4 anys Quadern 6 978-84-316-7864-7 Vicens Vives  
Aprenc amb les xifres. 3-4 anys Quadern 7 978-84-316-7865-4 Vicen Vives  
P4      
Aprenc amb les xifres. 4-5 anys Quadern 2 978-84-316-7878-4 Vicens Vives  
Aprenc amb les xifres. 4-5 anys Quadern 3 978-84-316-7879-1 Vicens Vives  
Aprenc amb les xifres. 4-5 anys Quadern 4 978-84-316-7880-7 Vicens Vives  
Aprenc amb les xifres. 4-5 anys Quadern 5 978-84-316-7881-4 Vicens Vives  
Aprenc amb les xifres. 4-5 anys Quadern 6 978-84-316-7882-1 Vicens Vives  
P5      
Aprenc amb les xifres. 5-6 anys Quadern 2 978-84-316-8252-1 Vicens Vives  
Aprenc amb les xifres. 5-6 anys Quadern 3 978-84-316-8253-8 Vicens Vives  
Aprenc amb les xifres. 5-6 anys Quadern 4 978-84-316-8254-5 Vicens Vives  
Aprenc amb les xifres. 5-6 anys Quadern 5 978-84-316-8255-2 Vicens Vives  
Aprenc amb les xifres. 5-6 anys Quadern 6 978-84-316-8256-9 Vicens Vives  
1r      
Les històries del sol rodamón - Llibre de lectures 978-84-6611561-2 Cruïlla REUTILITZAT
Lector 1 978-84-86545-83-8 Nadal  
Matemàtiques 1er Ventijol 978-84-489-3003-5 Barcanova  
Quadern Matemàtiques Ventijol 1 978-84-489-2980-0 Barcanova  
Quadern Matemàtiques Ventijol 2 978-84-489-2981-7 Barcanova  
Quadern Matemàtiques Ventijol 3 978-84-489-2982-4 Barcanova  
Castellà-CHIMPA Lengua 1.1-1.2-1.3 978-84-682-2113-7 Vicens Vives  
Música Nou Saltamartí 1 978-84-4892-028-9 Barcanova REUTILITZAT
Llengua Anglesa Big Surprise 1 Class Book 978-0-19-451620-4 Oxford University Press  
2n      
Llibre de somnis de la lluna - Llibre de lectures 978-84-6611-613-8 Cruïlla REUTILITZAT
Lector 3 978-84-86545-84-6 Nadal
Lector 4 978-86545-85-4 Nadal
Lector 5 978-86545-86-2 Nadal
Castellà - CHIMPA Lengua 2.1-2.2-2.3 978-84-682-2868-6 Vicens Vives
Quadern Matemàtiques Ventijol 4 978-84-489-2983-1 Barcanova
Quadern Matemàtiques Ventijol 5 978-84-489-2984-8 Barcanova
Matemàtiques 2ón Ventijol 978-84-489-3005-9 Barcanova
Música Nou Saltamartí 2 978-84-489-2031-9 Barcanova REUTILITZAT
Llengua Anglesa Big Surprise 2 Class Book 978-0-19-451621-1 Oxford University Press
3r      
Llengua catalana 3r. CM. Llibre de coneixements 978-84-489-3163-6 Barcanova REUTILITZAT
Llengua catalana 3r CM. Dossier d'aprenentatge (ed. 2013) 978-84-489-3164-3 Barcanova
Diccionari de la llengua catalana- Primer Diccionari. Edició 2011 978-84-9766-412-7 Eumo Editorial REUTILITZAT
Castellà. Actividades CHIMPA. Lengua 3 978-84-682-2124-3 Vicens Vives
Big Surprise 3 Activity book 978-0-19-451622-8 Oxford University Press
Big Surprise 3 Class book 978-01-945-1638-9 Oxford University Press REUTILITZAT
Matemàtiques 3r Projecte Duna.Llibre 978-84-307-1744-6 Teide REUTILITZAT
Matemàtiques Projecte Duna3r -Quadern per practicar 978-84-307-1746-0 Teide
Música 1 Cicle Mitjà Llibre 978-84-489-3200-8 Barcanova REUTILITZAT
Ciències de la Naturalesa 3 Projecte Duna. Llibre 978-84-307- 1450-6 Teide REUTILITZAT
Ciències de la Naturalesa 3 Projecte Duna. Quaderns 978-84-307-1451-3 Teide
Ciències Socials 3 Projecte Duna. Llibre 978-84-307-1455-1 Teide REUTILITZAT
Ciècnies Socials 3 Projecte Duna. Quaderns 978 -84-307-1456-8 Teide
4t      
Llengua catalana 4t. CM. Llibre de coneixements 978-84-489-3167-4 Barcanova REUTILITZAT
Llengua catalana 4t CM. Dossier d'aprenentatge (ed. 2013) 978-84-489-3168-1 Barcanova
Castellà. Actividades CHIMPA. Lengua 4 978-84-682-2983-6 Vicens Vives
Diccionario Primaria Lengua Española Anaya VOX Educació REUTILITZAT
Diccionari de la llengua catalana- Primer Diccionari 978-84-9766-412-7 Eumo Editorial REUTILITZAT
Big Surprise 4 Class Book 978-01-945-1639-6 Oxford University Press REUTILITZAT
Big Surprise 4 Activity Book 978-0-19-451623-5 Oxford University Press
Matemàtiques Projecte Duna 4t. 978-84-307-1928-0 Teide REUTILITZAT
Matemàtiques Projecte Duna 4t. Quadern per practicar 978-84-307-1930-3 Teide
Música 2 Cicle Mitjà Llibre Barcanova REUTILITZAT
Ciències de la Naturalesa 4t Projecte Duna Llibre 978-84-307-1992-1 Teide REUTILITZAT
Ciències de la Naturales 4t Projecte Duna Quaderns 978-84-307-1993-8 Teide
Ciències Socials 4t Projecte Duna Llibre 978-84-307-1996-9 Teide REUTILITZAT
Ciències Socials 4t Projecte Duna Quaderns 978-84-307-1997 Teide
     
Llengua catalana 5è CS. Llibre de coneixements 978-84-489-3314-2 Barcanova REUTILITZAT
Llengua catalana 5è CS. Dossier d'aprenentatge (ed. 2014) 978-84-489-3315-9 Barcanova
Castellà. Cicle Superior 1 - edició 2014 978-84-9766-506-3 Eumo Editorial
Big Surprise 5 Class Book 978-01-945-1640-2 Oxford University Press REUTILITZAT
Big Surprise 5 Activity Book 978-0-19-451624-2 Oxford University Press
Diccionari pocket català/anglès amb cd- rom Oxford University Press REUTILITZAT
Diccionario Primaria Lengua Española Anaya VOX Educació REUTILITZAT
Diccionari de la llengua catalana- Primer Diccionari 978-84-9766-412-7 Eumo Editorial REUTILITZAT
Matemàtiques Projecte Duna 5è. Llibre 978-84-307-1747-7 Teide REUTILITZAT
Matemàtiques Projecte Duna 5è. Quadern per practicar 978-84-307-1749-1 Teide
Ciències de la Naturalesa 5è Projecte Duna Llibre 978-84-307-1452-0 Teide REUTILITZAT
Ciències de la Naturalesa 5è Projecte Duna Quaderns 978-84-307-1453-7 Teide
Ciències Socials 5è Projecte Duna. Llibre 978-84-307-1457-5 Teide REUTILITZAT
Ciències Socials 5è Projecte Duna. Quaderns 978-84-307-1458-2 Teide
Música 1 Cicle Superior Llibre Barcanova REUTILITZAT
Atles REUTILITZAT
     
Llengua catalana 6è. Llibre de Coneixements 978-84-489-3479-8 Barcanova REUTILITZAT
Llengua catalana 6è. Dossier d'aprenentatge 978-84-489-3480-4 Barcanova
Castellà Cicle Superior 2 978-84-9766-203-1 Eumo Editorial
Big Surprise 6 Class Book 978-01-945-1641-9 Oxford University Press REUTILITZAT
Big Surprise 6 Activity Book 978-0-19-451625-9 Oxford University Press
Música 2 Cicle Superior Llibre Barcanova REUTILITZAT
Matemàtiques Projecte Duna 6è. Llibre 978-84-307-1931-0 Teide REUTILITZAT
Matemàtiques Projecte Duna 6è Quadern per practicar 978-84-307-1933-4 Teide
Ciències de la Naturalesa 6è Projecte Duna. Llibre 978-84-307-1994 Teide REUTILITZAT
Ciències de la Naturalesa 6è Projecte Duna. Quaderns 978-84-307-1995 Teide
Ciències Socials 6è Projecte Duna. Llibre 978-84-307-1998 Teide REUTILITZAT
Ciències Socials 6è Projecte Duna . Quaderns 978-84-307-1999 Teide
Atles REUTILITZAT
Diccionari pocket català/anglès amb cd- rom Oxford University Press REUTILITZAT
Diccionario Primaria Lengua Española Anaya VOX Educació REUTILITZAT
Diccionari de la llengua catalana- Primer Diccionari 978-84-9766-412-7 Eumo Editorial REUTILITZAT

 

 

  • L'escola es declara no confessional i pluralista.
L'escola és respectuosa amb totes les maneres de pensar i oberta a tothom. Respecta totes les creences religioses però no n'imposa cap.

 

  • L'escola es declara catalana en quant a la llengua vehicular i d'ensenyament.
La llengua catalana, definida com a pròpia i oficial del país en l'Estatut d'Autonomia, i d'acord amb la Llei de Normalització Lingüística i la Llei de Política Lingüística és la llengua d'ús i de comunicació en la vida quotidiana de l'escola, la llengua base d'aprenentatge i de tot l'ensenyament.

 

  • La llengua castellana.
La llengua castellana, oficial juntament amb la catalana, llengua de cultura i una de les més importants d'abast mundial, es treballa com a segona llengua i ha de ser tractada amb el rigor que mereix en la programació de l'Escola. Tal com contempla la normativa vigent, en acabar els estudis de Primària, l'alumnat ha de dominar tant la llengua catalana com la castellana.

 

  • La llengua anglesa.
L'escola ha fet l'opció de triar com a tercera llengua la anglesa, per ser una llengua de cultura i de gran importància històrica, per la seva importància comunicativa en el món actual i la demanda social existent del seu coneixement.
Els nivells de competència que l'alumnat ha d'assolir en la llengua anglesa, venen especificats en el projecte curricular del centre.
 
  • L'escola promou educativament els valors ètics de progrés que la humanitat va descobrint i conquerint en la seva experiència i evolució històriques.
L'escola es proposa educar:
• Per a la solidaritat entre les persones els pobles i les nacions.
• Per al civisme, tot fomentant aquelles actituds de respecte. 
• Per a la pau, desterrant de l'escola tot tipus d'acció i actitud violentes i fomentant l'entesa entre les persones per camins de no-violència.
• Fomentant el respecte i l'amor per la natura, fent conscients als alumnes que el nostre propi futur depèn d'un futur sa i vigorós del planeta.
• En l'esperit crític, que permeti al nostre alumnat percebre i analitzar tot tipus de situacions futures.- L'escola educa sense discriminació per raons de gènere.

 

  • L'escola es gestiona democràticament.
La gestió de l'escola és democràtica i es realitza a través dels diferents òrgans de govern, a partir del que estableix la LOCE i de la pròpia tradició d'escola.

 

  • Treball en equip basat en el diàleg i el consens.
Considerem el treball en equip del professorat una condició necessària per aconseguir una coherència de la feina entre els diferents cursos i cicles que té per finalitat que els alumnes rebin un ensenyament coordinat i ordenat.
 
  • L'escola encoratja i propicia els plantejaments innovadors.
L'escola encoratja els plantejaments diferents i atractius que vulguin portar a terme un mestre o una mestra, equip de curs, de cicle o àrea, sempre que la coordinació pedagògica del centre consideri que hi ha indicis suficients de que poden revertir en la millora de la qualitat de la tasca educativa.

 

  • L'escola és una institució oberta.
Col·labora amb altres escoles del barri a través de diferents entitats i agrupaments com són reunions de directors i directores, activitats organitzades pel centre de recursos, etc.
Està oberta a les propostes del districte en quant a participació en actes culturals i cívics.
Es preocupa de l'entorn amb la finalitat de contribuir en la seva conservació i millora, tenint en compte que els nostres escolars són usuaris habituals de tot el que envolta físicament l'escola.
Col·labora amb organitzacions no governamentals que suposin una millora en las condicions de vida de col·lectivitats poc desenvolupades materialment.