Assemblea de pares i mares  Delegats

De la representació de les famílies o tutors legals cada classe escollirà en la primera reunió d'aula  del curs un delegat/a i un sots delegat/a d'aula, les funcions dels quals seran:

a) Col·laborar amb el mestre/a en la coordinació de tots els pares de la classe.

b) Recollir els suggeriments i propostes dels pares d'alumnes de l'aula, i trametre'ls al pare/mare representant de delegats que ho recollirà per portar-ho a l’ assemblea, segon termini, al Director/a.

c) Demanar al Director/a la convocatòria d'una reunió d'aula extraordinària quan les circumstàncies ho requereixin. La petició s'acompanyarà d'un escrit que reculli els motius que la justifiquen, signat, almenys, per la meitat de les famílies de la classe.

d) Assistir a les assemblees de delegats amb l'APA i representants del Consell i aportar-hi les propostes que s'hagin fet a les reunions d'aula o que pensin que són importants.

Els delegats de classe, convocats per representants dels pares i mares d'alumnes , constituiran l'assemblea de delegats, la funció bàsica de la qual serà decidir o trametre als pares de les seves classes les propostes o conflictes que no es puguin resoldre en nivells anteriors (aula, AMPA, Direcció).

La direcció present a l’ assemblea recollirà demandes i donarà respostes a aquestes en la mesura del possible i si no garantirà que es transmetin.

Pla d'acollida

Aquest pla d’ acollida  va dirigit a totes les famílies que arriben per primera vegada a l’escola a matricular els seus fills en qualsevol dels nivells educatius.

Les famílies són un element imprescindible per a la bona evolució dels alumnes. Necessitem que ens dipositin la seva confiança per poder tirar endavant el projecte educatiu que ens plantegem amb els seus fills.

De vegades hem donat per suposat un coneixement per part de les famílies del sistema educatiu català o del centre que no és real i el propòsit d’aquest pla esta també tenir en compte aquest aspecte.

L’escola és la institució que actua com a intermediària entre la família i la societat en el procés de maduració personal i d’inserció social dels nens i les nenes.

Família i escola conformem la comunitat educativa que interacciona amb un objectiu compartit: aconseguir el desenvolupament integral dels vostres fills i filles, els nostres alumnes, fent créixer les seves capacitats personals de coneixement, de relació i afectives que els possibilitaran  la seva plena integració social.

A l’ escola les famílies participen en molt moments i activitats: l'oncle Buscall, dia de la fruita, jornada de l’ esport, firem-nos, Sant  Jordi...

Venen i col·laboren en els següents actes: Nadal, concert de Santa Cecilia, concert de Nadal, acte dia de la Pau, Carnaval, Dansa Ara, les danses de primavera...

En activitats de classe dins dels projectes  els pares, mares o familiars que aporten experiència, ciència ,art, literàries ,artístiques o científiques.

Una  brigada de bricolatge o web ens ajuda en tot moment.

1.1.5.2.SAM 1842     1.1.5.1.SAM 1836

Tornar