La línia pedagògica i metodològica es configura globalment sota el model de l'anomenada històricament "pedagogia activa", tot incorporant el constructivisme i els aspectes més rellevants dels nous corrents pedagògics.

  • L'escola fomenta en l'alumnat una actitud curiosa, crítica i investigadora, que esdevindrà una base per la seva formació i una porta per a l'adquisició d'aprenentatges.

  • L'educació es fonamenta en l'activitat de l'alumnat, partint dels seus coneixements previs i cercant que vagin des d'allò que els és conegut fins al que els és desconegut, amb rigor, aprofundiment i sistematització.

  • Fomentem unes relacions socials correctes i riques on cada nen i nena tinguin la possibilitat d'expressar la seva personalitat i desenvolupar les seves capacitats intel·lectuals, afectives, manuals, artístiques i físiques.

  • Respectem i tenim en compte la personalitat de cada nen i nena i es potencien aquells aspectes que l'ajudaran a desenvolupar-se en el món.

  • A l'escola tenim en compte la diversitat dels ritmes evolutius i de capacitats intel·lectuals, adoptant una actitud integradora envers tots els alumnes i utilitzant tots els recursos possibles per aconseguir el progrés personal de tots els nens i nenes.

  • Es desenvolupa un tipus d'educació integral, que abraça els màxims aspectes possibles de les persones.

  • Fomentem el treball en equip de l'alumnat com una experiència educativa necessària, tant pel que fa a les relacions interpersonals com pel que fa al coneixement en sí d'aquest sistema de treball, habitual en el món de l'ensenyament i en el del treball.

  • L'escola és centre formador universitari.