PRI - COMPETÈNCIA DIGITAL TIC/TAC

Contingut funcional

-          Missió:

 • Programar i impartir l’acció docent d’acord amb els requisits ordinaris i addicionals específics de titulació i formació, respectant el PEC i el PD del centre, amb l’objectiu de millorar els resultats educatius de l’alumnat i la seva competència digital mitjançant una bona gestió i implementant estratègies i actituds específiques.
 • Assumir el càrrec de coordinador TIC/ TAC del centre, coordinar-se amb el suport in situ i assessorar pedagògicament als membres del claustre sobre les TAC.
 • Potenciar les activitats TIC/TAC de l’Escola amb la incorporació d'aquestes a les programacions d'aula.

-          Funcions principals addicionals a les funcions docents ordinàries:

 1. Fer la coordinació informàtica del centre ( assumir el càrrec de coordinador d’informàtica )
 2. Mantenir actualitzada la web i l’inventari del centre
 3. Impulsar el Pla TAC i la seva posterior implementació.
 4. Crear i coordinar la comissió TIC/TAC del centre i la seva participació en projectes.

-          Altres funcions i activitats docents:

 1. 1) Coordina el manteniment informàtic del centre. Participa en el manteniment dels aparells, software i de la xarxa, coordinant-se amb el suport in situ i col•laborant amb la intervenció remota, si escau.
 2. 2) Acompanya i assessora al claustre en temes informàtics.
 1. 1) Manté actualitzada la web del centre recollint informació de les activitats que els diferents cicles volen publicar.
 2. 2) Actualitza l’inventari, com a mínim una vegada al llarg del curs.
 1. 1) Impulsa i coordina la confecció del Pla TAC i la seva posterior implementació.
 2. 2) Proposa una línia d’escola en l’ús de les TIC/TAC.
 1. 1) Coordina la comissió informàtica del centre
 2. 2) Planifica la participació del centre en projectes relacionats amb les noves tecnologies.

Condicions de context específiques:

-          Nombre d’alumnes (Curs 2018-2019): 500

-          Nombre de línies: 2-3 línies, amb 20 grups.

-          Horari del centre: de 9 a 12:30h i de 15 a 16:30h

-         El nostre centre va formar part del projecte IATIC (Integració avançada de les TIC en l'aprenentatge) i , per tant, gaudeix d'una important dotació de recursos que ja no estan en manteniment. Aquest fet dificulta la incorporació de les TIC a l'aula i per això ja s'estan duent a terme tasques de formació interna per a potenciar els recursos existents a l'escola al màxim i que s'haurien de continuar realitzant sota la supervisió de la persona actualment responsable.

Competència tècnica:

- Analitzar, identificar i definir els requisits que ha de complir un sistema informàtic per a resoldre problemes o aconseguir objectius d'organitzacions i persones.

- Capacitat de resolució d'incidències tècniques/avaries informàtiques.

- Domini del programari de l'escola (Windows, Deepfreeze, Microsoft Office)

- Domini del programari lliure (Linux, OpenOffice...)

- Esperit emprenedor i innovador.

- Capacitat de relació interpersonal.

Competències transversals:

1. Gestió i resolució de conflictes: Capacitat per manejar les persones i les situacions amb diplomàcia i tacte, i per reconèixer els possibles conflictes i cercar la manera d’arribar a solucions que satisfacin totes les parts implicades.

2.Tolerància a la pressió: Capacitat per continuar treballant amb eficàcia en situacions de pressió ambiental, hostilitat o estrès, generades en la pròpia intervenció o en la relació amb la resta de professionals. Implica la capacitat d’autocontrol de reaccions emocionals i conductuals, evitant les respostes impulsives o precipitades, així com una bona tolerància a la frustració que es produeix sovint en contextos docents complexos.

3. Iniciativa, autonomia i pro activitat: Capacitat per actuar proactivament i resoldre de manera eficaç les situacions que sorgeixen en el dia a dia de l’activitat professional, sense necessitat de rebre ajut o suport. Implica perseguir els objectius més enllà del que es requereix o s’espera.

 

PEF – EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA (EVP)

Contingut funcional:

-          Missió:

 • Impulsar la transversalitat i la projecció del llenguatge visual i plàstic, d’acord amb el projecte educatiu del centre.

-          Funcions principals addicionals a les funcions docents ordinàries:

 • Impartir docència de l’àrea d’educació visual i plàstica, i aplicar estratègies per impulsar la transversalitat i la projecció del llenguatge visual i plàstic.
 • Participar activament en la definició, organització i programació de l’ensenyament de l’àmbit artístic (visual i plàstic).
 • Coordinar-se amb el mestre o mestra de música i dansa per fer activitats interdisciplinàries i de projecció externa.
 • Assessorar la resta de mestres en la programació d’activitats competencials d’aprenentatge i d’avaluació de l’àmbit artístic.

-          Altres funcions i activitats docents:

 • Organitzar el departament i les aules per organitzar -les i crear recursos , així com distribuir-los i optimitzar el seu ús.
 • Informar i donar consell als companys amb qui comparteix departament i tutoria.

Condicions de context específiques:

-          Nombre d’alumnes (Curs 2018-2019): 500

-          Nombre de línies: 2-3 línies, amb 20 grups.

-          Horari del centre: de 9 a 12:30h i de 15 a 16:30h

 

EDUCACIÓ ESPECIAL – ATENCIÓ A LA DIVERSITAT DE L’ALUMNAT (DIV)

Contingut funcional:

-          Missió:

 • Afavorir la participació dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu en activitats habituals d’aula i de centre, d’acord amb el projecte educatiu de centre i el projecte de direcció, sota el principi d’educació inclusiva i coeducació.

-          Funcions principals addicionals a les funcions docents ordinàries:

 • Impartir la docència i dur a terme l’atenció directa amb metodologies d’aula que es considerin més idònies per atendre la diversitat dels alumnes.
 • Col·laborar en l’organització dels recursos i les actuacions per atendre la diversitat, en el context del centre.
 • Col·laborar en el disseny, desenvolupament i avaluació d’estratègies i activitats relacionades amb el pla d’atenció a la diversitat del centre.
 • Fer el seguiment de l’evolució dels alumnes amb necessitats educatives específiques i, en general, dels alumnes amb necessitats de suport educatiu.

-          Altres funcions i activitats docents:

 • Coordinar la Comissió d'Atenció a la Diversitat juntament amb la Cap d'Estudis.
 • Coordinar l'equip de mestres (AA, SIEI), docents, auxiliars d'EE, vetlladors, monitors de menjador... que atenen als nens amb dificultats.

Condicions de context específiques:

 • Nombre d’alumnes (Curs 2018-19): 500
 • Nombre de línies: 2-3 línies, amb 20 grups.
 • Horari del centre: de 9 a 12:30h i de 15 a 16:30h
 • L'escola té SIEI, dues mestres EE, AA+ Suport Lingüístic, personal auxiliar d'Educació Especial i vetlladors.

Competència tècnica

-          Coneixements TIC

-          Formació sobre trastorns de conducta

-          Coneixements de mediació escolar i familiar

-          Experiència en gestió d'equips

Competències transversals

1. Gestió i resolució de conflictes: Capacitat per manejar les persones i les situacions amb diplomàcia i tacte, i per reconèixer els possibles conflictes i cercar la manera d’arribar a solucions que satisfacin totes les parts implicades.

2.Tolerància a la pressió: Capacitat per continuar treballant amb eficàcia en situacions de pressió ambiental, hostilitat o estrès, generades en la pròpia intervenció o en la relació amb la resta de professionals. Implica la capacitat d’autocontrol de reaccions emocionals i conductuals, evitant les respostes impulsives o precipitades, així com una bona tolerància a la frustració que es produeix sovint en contextos docents complexos.

3. Iniciativa, autonomia i pro activitat: Capacitat per actuar proactivament i resoldre de manera eficaç les situacions que sorgeixen en el dia a dia de l’activitat professional, sense necessitat de rebre ajut o suport. Implica perseguir els objectius més enllà del que es requereix o s’espera.

 

PAN - EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA (EVP)

Contingut funcional:

-          Missió:

 • Impulsar la transversalitat i la projecció del llenguatge visual i plàstic, d’acord amb el projecte educatiu de centre.

-          Funcions principals addicionals a les funcions docents ordinàries:

 • Impartir docència de l’àrea d’educació visual i plàstica, i aplicar estratègies per impulsar la transversalitat i la projecció del llenguatge visual i plàstic.
 • Participar activament en la definició, organització i programació de l’ensenyament de l’àmbit artístic (visual i plàstic).
 • Coordinar-se amb el mestre o mestra de música i dansa per fer activitats interdisciplinàries i de projecció externa.
 • Assessorar la resta de mestres en la programació d’activitats competencials d’aprenentatge i d’avaluació de l’àmbit artístic.

-          Altres funcions i activitats docents:

 • Mantenir el desdoblament speaking/ict des de 3r de primària fins 6è de primària .
 • Coordinar l' auxiliar de conversa.
 • Organitzar el departament i les aules d' anglès per organitzar -les i crear recursos , així com distribuir-los i optimitzar el seu ús.
 • Informar i donar consell als companys amb qui comparteix departament i tutoria.

Condicions de context específiques:

-          Nombre d’alumnes (Curs 2018-2019): 500

-          Nombre de línies: 2-3 línies, amb 20 grups.

-          Horari del centre: de 9 a 12:30h i de 15 a 16:30h

-          Conèixer el projecte lingüístic de l’escola i les seves modificacions.

-          Mantenir i millorar els bons resultats a les proves de competències bàsiques de 6è.

-          Tenir estratègies per treballar amb alumnes disruptius i amb NEE.

Competència tècnica

-          Domini de l' àrea d' expressió plàstica utilitzant l' anglès com a llengua vehicular

-          Aplicació de les noves tecnologies , enfocament globalitzat i projectes

-          Coneixement i aplicació de les metodologies, enfocament globalitzat i projectes .

Competències transversals

-          Treball en equip i treball en xarxa

-          Creativitat i innovació

-          Gestió i resolució de conflictes

 

INF – METODOLOGIES AMB ENFOCAMENT GLOBALITZAT (EGI)

Contingut funcional:

-          Missió:

 • Aplicar metodologies de treball per projectes o metodologies amb enfocaments globalitzats, d’acord amb el projecte educatiu de centre, per afavorir unes condicions d’aprenentatge que desenvolupin i impulsin l’aprenentatge competencial en tots els nivells.

-          Funcions principals addicionals a les funcions docents ordinàries:

 • Impartir docència amb metodologies de treball per projectes o metodologies amb enfocaments globalitzats.
 • Col·laborar en el disseny, revisió i avaluació dels treballs per projectes d’educació infantil, primària i/o secundària.
 • Participar en la definició de criteris per concretar les competències i els continguts curriculars i dels criteris d’avaluació establerts en els treballs per projectes de cada curs escolar.

-          Altres funcions i activitats docents:

 • Programar el disseny i actualització dels espais d'educació infantil.
 • Supervisar el seguiment i avaluació dels espais d'educació infantil.
 • Coordinar les programacions dels espais amb l'equip de cicle.

Condicions de context específiques:

-          Aplicació de les noves tecnologies, enfocament globalitzat i projectes

-          Coneixement i aplicació de les metodologies, enfocament globalitzat i projectes .

Competències transversals:

-          Treball en equip i treball en xarxa

-          Creativitat i innovació

-          Iniciativa, autonomia i pro activitat