Els Projectes responen a la necessitat de saber i a l'interès per aprendre. No és tan important el que s'aprèn (producte) com el camí que es fa (procés): fer-se preguntes, tenir curiositat, discriminar entre allò que sé i allò que m'agradaria aprendre, buscar informació de manera autònoma o amb l'ajut dels adults (pare, mare, mestres...), sintetitzar-la i comunicar-la, relacionar-la amb altres aprenentatges o amb vivències anteriors. A la vegada, permet que cada infant potenciï les seves capacitats individuals, desenvolupi habilitats per ser competent i resolgui els reptes que se li plantegen.

 3.9.2.novembre 3 103  3.9.4.P1010964

 

 3.9.7.rimg2414p

 

 3.9.3.novembre 1 107


Hem de concebre l'infant com un ésser capaç de pensar, de ser crític i reflexiu.
Per tant el treball per projectes permet treballar sobre vivències i experiències reals que interessen als infants i que alhora desencadenaran en unes conclusions també reals i per tant difícils d'oblidar.
Cal afegir que els infants troben els projectes divertits i motivadors, ja que se'ls plantegen grans reptes que han de resoldre.
Ells formen part de manera activa durant tot el procés de planificació: s'organitzen, cerquen la informació, resolen els reptes, treuen unes conclusions ...

 

3.9.1.20160930 153200     

          Els projectes poden sorgir per qualsevol esdeveniment:
          • Una proposta duta a terme per part d'un mestre/a.
          • Un centre d'interès que afecta la vida de l'escola.
          • Una idea o vivència d'un infant.
          • Un esdeveniment relacionat amb l'aula....

           A partir d'aquesta pregunta elaborem conjuntament  el mapa conceptual amb els possibles temes que creiem que es podrien                treballar (no és un mapa conceptual tancat, sinó una primera reflexió del tema).

          El mestre acompanya els alumnes en la seva descoberta implicant-s'hi tant o més que ells. Estimula els infants i propicia                        situacions d'aprenentatge que permetin a l'alumne/a avançar i enriquir-se.
          Proporciona els recursos necessaris perquè siguin ells els que construeixin de manera autònoma els propis coneixements

Els projectes impliquen una manera de fer que afavoreix la iniciativa i l'autonomia en el treball.
3.9.8.20150305 115102 3.9.6.img 5950 p

Considerem els projectes una bona manera de posar l'alumnat en situació d'aprenentatge de tot un procés i una recerca. El procés del projecte també afavoreix la implicació de la família i altres persones externes al grup classe.

Per fer-ho és imprescindible diferenciar entre allò que ja sap i allò que es necessita aprendre, pensar en les fonts on es pot obtenir informació, seleccionar-la i integrar-la amb els coneixements que ja tenim i, finalment, ser capaç de comunicar-la.

A l'escola tota educació infantil i cicle inicial treballa per projectes . Cicle mitjà i cicle superior està en el procés de renovació pedagògica que ha iniciat l'escola..

Actualment aquesta metodologia l'apliquen a l'àrea de medi social i natural intentant complementar-se amb totes les àrees.