Espais d'aprenentatge a Educació infantil

 

El curs 2016-17 Educació Infantil ha engegat els espais d'aprenentatge a les aules de P3 i el curs vinent el projecte s'amplia a tots els nivells d'educació infantil.

Als espais, els infants troben materials variats i estructurats, que els hi permet construir els seus propis aprenentatges a partir del joc, l'exploració, l'experimentació, la interpretació, el treball cooperatiu... En conseqüència l'infant és el protagonista i constructor del seu propi aprenentatge.

A l'espai es respecta la diversitat de l'alumnat i el ritme d'aprenentatge de cada infant.

Donat que al curs 2016-17 els espais només s'han iniciat a P3, els infants s'han relacionat i comunicat entre infants de la mateixa edat però el curs vinent ja no serà així doncs els espais s'implantaran a tota l'etapa del 2n cicle d'infantil i per tant la relació i comunicació ja serà entre infants de diferents edats. Creiem que aquest fet enriquirà la interrelació entre els alumnes, l'aprenentatge, el joc... Els nens més madurs serviran de model per tal d'estructurar el joc, l'activitat, l'aprenentatge i el creixement com a persona.

El paper de la mestra canvia. Ara es converteix en una observadora (ha d'escoltar als nens, ha de fer preguntes, plantejar hipòtesis) per poder saber si els objectius es van assolint, guia, organitzadora i mediadora en el procés d'aprenentatge. Doncs s'ha de repensar contínuament els espais, triar nous materials, veure quins no funcionen, Investigar de quina manera pot afavorir l'aprenentatge dels nens i ha de preveure quins són els objectius de cada espai. No hi ha un joc lliure purament, sinó que darrere hi ha una programació i un perquè.

A cada espai s'ofereixen un ventall de propostes d'aprenentatge amb diferents materials potenciant una diversitat de respostes i d'accions per part de l'infant. Aquest hi accedeix de manera lliure i autònoma. Tots els espais funcionen simultàniament en un lloc específic per a cadascun d'ells.

          

Els ESPAIS INICIALS d'aquest curs 16-17 són:

 

Construccions: ofereix materials per treballar el volum, l'orientació espacial, la creativitat... amb diferents elements i objectes com peces de fusta, encaixos, construccions amb materials reciclables, peces apilables ..

 


Ens movem: Es fa a la sala de psicomotricitat. És un espai on es parteix del joc espontani. L'aula està estructurada en diferents zones amb diversitat de materials (coixins, robes, matalassos, bancs...)

 

Experimentació: L'aula està estructurada amb diferents propostes amb material divers que afavoreix l'experimentació, manipulació, elaboració de petites hipòtesis. Aquest material va variant (carreteres, rampes, llanternes, lupes, objectes de la natura, botons, pinces...

 

Artístic. Els infants tenen l'oportunitat de descobrir, experimentar, manipular, sentir, imaginar, gaudir, expressar, crear, ... Mitjançant una gran varietat de materials, tècniques, destreses, habilitats... on desenvolupar les seves capacitats expressives, representatives artístiques.

 

 Aquests diferents espais estan portats per una mestra que acompanya als infants durant l'estona que estan a cada espai.

En acabar tots els que estan a cada espai ajuden a recollir i posar cada material al seu lloc per tornar a l'aula i fer una petita trobada amb la mestra de referència.

 

La dinàmica dels espais sempre és la mateixa: 

 • Entrada es fa una petita conversa en rotllana per parlar sobre quines són les consignes que cal seguir, allò a què pensen jugar, fer ...
 • Desenvolupament de l'activitat: Joc lliure per part dels infants on la mestra farà d'observadora, de suggeridora de propostes
 • Recollida i posada en comú. Abans de fer la conversa final s'ha de recollir el material.A la rotllana els infants expliquen les seves descobertes, els que els ha cridat l'atenció, les seves hipòtesis...

 

 Els espais ens permeten, per tant

 • Avançar en l'educació integral. Potenciar el desenvolupament integral dels nens i les nenes fent atenció als aspectes emocionals, motrius, cognitius, socials, comunicatius...
 • Contemplar la significativitat dels aprenentatges. Els nens aprenen i integren activament la informació quan experimenten, observen, fan, escolten, pensen o expliquen.
 • Fomentar la curiositat i l'interès. Aprenentatge actiu i significatiu a partir de la motivació, l'interès i la curiositat de l'infant. Cal sempre estimular els nens i les nenes a superar-se.
 • Facilitar l'experimentació. Els infants necessiten actuar amb els objectes, formular hipòtesis i comprovar els resultats de les seves actuacions amb diferents materials i en diferents circumstàncies. És per això que l'experimentació és una de les formes bàsiques en què els infants amplien els seus coneixements.
 • Propiciar aprendre de la interacció. En aquestes edats té una gran importància la mediació social, les relacions entre iguals, a partir del concepte de "les zones de desenvolupament proper" desenvolupat per Vigotski. Aquestes relacions sempre han de donar-se en un clima de seguretat i d'afecte.
 • Afavorir l'autonomia. És un objectiu primordial de l'educació infantil el progressiu augment de l'autonomia dels infants. Cal fomentar la independència del criteri de l'adult, la capacitat d'elecció i de decisió, l'autocontrol, el lliure accés als materials, la regulació de les relacions entre iguals.
 • Esguardar l'ensenyança individualitzada. L'educació ha de ser acollidora i tolerant amb les diferències. Ha de fomentar l'ensenyança personalitzada tot respectant els ritmes de cada un dels alumnes, acompanyant el seu procés evolutiu i ajustant-se a les seves necessitats i capacitats.
 • Promoure el joc. El joc és una necessitat de la infància i una activitat de gran valor per a l'aprenentatge i l'equilibri personal. A través del joc els nens adquireixen habilitats motores, cognitives, socials i comunicatives. El joc és el vehicle que guiarà els nens vers l'aprenentatge amb motivació i amb èxit.
     

  Els espais són:

 • Una proposta metodològica, que consisteix a distribuir la classe en diferents espais que permeten treballar diferents propostes a diferents ritmes, adaptant-se així als diversos interessos i velocitats dels infants.
 • Funcionen simultàniament, amb diferents propostes de treball, que trenquen amb l'estructura tradicional en la qual tots fem la mateixa cosa a la vegada, al mateix ritme...
 • El fet de treballar d'una manera menys dirigida, més autònoma i més guiada per l'exploració no implica que no hi hagi uns objectius i una programació.

Els nens aprenen a partir del joc, l'exploració i el treball cooperatiu

 

PER QUÈ FEM ESPAIS?

 • Respectem els diferents ritmes dels nens (maduratius, de velocitat)
 • Respectem les seves necessitats i inquietuds. No hi ha una única manera de treballar un material.
 • S'afavoreix l'autonomia del nen. Decideix en quins espais treballar, què li agrada... Com fer-ho... Després haurà de recollir....
 • Afavorim la socialització.
 • Ens permet atendre i conèixer els nens i nenes de manera més personalitzada que és un dels eixos principals del nostre projecte educatiu.
 • En definitiva permet anar assolint els objectius de manera més experimental i autònoma.

 

Els nens tenen necessitat:

 • de moviment.
 • de parlar, tot i que és important mantenir un espai de tranquil·litat, de respecte, d'escolta.
 • de joc (manera natural d'aprendre)
 • d'afecte, de protagonisme
 • d'exploració (curiositat innata dels infants)
 • de temps per poder fer les coses al seu ritme sense presses, però també sense avorrir-se si són més ràpids.
     

 

 EL NOSTRE PAPER, LA MESTRA

 1. Ajudar-lo a pensar i verbalitzar.
 2. Donar model de joc-treball si és necessari, però no models tancats de resultats.
 3. Mostrar interès pel que està fent.
 4. Documentar, anotar les aportacions dels nens, no tant per mostrar sinó per demostrar què aprenen, què descobreixen.
 5. Presència activa.
 6. Equilibri entre deixar fer i la intervenció.