A partir de la publicació de la LEC, Llei d'ensenyament de Catalunya, i per tal de fomentar el diàleg i la coresponsabilitat entre els centres i les famílies, el Departament preveu que s'elabori una Carta de Compromís Educatiu, una mena de contracte en què el centre i cada família formalitzen els seus compromisos en relació a l'educació del fill o filla que té a l'escola.

Naturalment, es tracta d'una formalització escrita que no tindria sentit sense el compromís real i la bona intenció de les dues parts de complir aquests compromisos i millorar l'educació dels nostres fills/alumnes.

Compromisos per part de l'escola:

1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l'alumne o alumna.

2. Vetllar per fer efectius els drets de l'alumne o alumna en l'àmbit escolar.

3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l'alumne o alumna.

4. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d'organització i funcionament del centre.

5. Informar la família i l'alumne o alumna dels criteris que s'aplicaran per avaluar el rendi­ment acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i, si escau, explicar a la família els resultats de les avaluacions.

6. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries, dins les possibilitats existents, adients per atendre les necessitats específiques de l'alumne o alumna i mantenir-ne informada la família.

7. Mantenir una entrevista almenys una vegada a l'any amb la família a través del tutor/a  per informar-la de l'evolució acadèmica i personal de l'alumne o l'alumna.

8. Comunicar a la família les faltes d'assistència no justificades de l'alumne o alumna al centre, i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal. En cas que les faltes siguin injustificades i repetides, el centre està obligat a comunicar-ho als organismes competents d'acord amb el protocol d'absentisme del Consorci.

9. Atendre, en un termini màxim de 15 dies, les peticions d'entrevista o de comunicació que formuli la família, a través del tutor/a o, si escau, de l'equip directiu.

10. Revisar conjuntament amb la família el compliment dels compromisos i, si escau, del contingut d'aquest document, un cop cada curs o a petició de la família.

11. Compromisos particulars que la família proposi, i que el centre accepti afegir (s'afegiran com a addenda).

Compromisos per part de la família:

1. Garantir el dret d'escolarització del seu fill i que no es facin faltes injustificades

2. Conèixer el caràcter propi (ideari) del centre: caràcter públic i plural, igualitari i equitatiu, integrador, laic i català, i contribuir a fomentar-lo i/o respectar-lo.

3. Reconèixer l'autoritat del professorat i la de l'equip directiu.

4. Compartir amb el centre l'educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre. En especial, col·laborar a aconseguir els objectius pedagògics: desenvolupar la personalitat integral de l'alumne, fomentar el respecte als drets humans i la llibertat, facilitar l'adquisició d'hàbits intel·lectuals i de coneixements de tota mena, fomentar l'esforç, l'autonomia i l'autodisciplina, fomentar la participació i la responsabilitat, fomentar l'estimació pels ideals de pau, cooperació i solidaritat.

5. Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes.

6. Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l'estudi i d'assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques encomanades a casa pel professorat.

7. Ajudar el fill o filla a organitzar el temps d'estudi a casa i a preparar el material per a l'activitat escolar.

8. Adreçar-se directament al centre, a través del tutor/a , per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació amb l'aplicació del projecte educatiu en la formació del fill o filla.

9. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al seu procés d'aprenentatge.

10. Atendre, en un termini màxim de 15 dies, les peticions d'entrevista o de comunicació que formuli el centre.

11. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla.

12. Informar el fill o filla del contingut d'aquests compromisos.

13. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos de la carta i, si escau, el contingut, un cop cada curs o a petició del centre.

14. Compromisos, específics, si escau en relació a l'alumne/a (a part).

 

 Tornar